An regular image

Nr 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nr 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Nr 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Regionen där Ski Tour 2020 verkar är beroende av väl fungerande och hållbar infrastruktur. Det är en förutsättning för att samhällena inom regionen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Det underlättar för företag som verkar i regionen och för människorna som bor och arbetar i regionen.

En god infrastruktur gör det också möjligt att främja nya innovationer och hållbara industrier i regionen. För Ski Tour 2020 är det viktigt att främja en god infrastruktur som gör minsta möjliga avtryck på klimatet och miljön och att hitta nya lösningar inom ramarna för evenemanget som bidrar till ett minskat klimat- och miljöavtryck.

Så bidrar Ski Tour 2020 till hållbara innovationer och infrastruktur

>> Genom partnerskapet med Vy visar Ski Tour 2020 att det går att resa och genomföra transporter på ett hållbart sätt i regionen. Förhoppningen är att Ski Tour 2020 kan inspirera till att infrastrukturen för lokaltrafik inom regionen byggs ut vilket gör det möjligt för ännu fler att välja hållbara rese- och transportalternativ.

>> Genom vårt samarbete med Vattenfall vill vi bidra ytterligare till utökad infrastruktur för fordon som drivs på elektricitet.

>> Samarbeten över gränserna främjar innovation och företagsamhet. Genom samarbetet mellan det svenska och norska skidförbundet och olika arrangörerna på båda sidor om gränsen bygger vi tillsammans en grund för vidare samarbete.

>> Genom att föra samman företag på båda sidor om gränsen stärks banden vilket i längden kan knyta samman regionen och dess aktörer.

Så står det i FNs globala mål för hållbar utveckling

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen. För att möta framtida utmaningar som vi människor och vår planet står inför måste våra industrier och infrastrukturer göras mer inkluderande och hållbara.

Innovation och teknologiska framsteg är nyckeln till att finna hållbara lösningar för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar. Det bidrar dessutom till att skapa nya marknader och arbetstillfällen som kan bidra till en effektiv och jämlik resursanvändning. Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.